پرستاری
ارتباط بین مشارکت والد پرستار با شایستگی و هوش هیجانی پرستاران بخش‌های کودکان

سعیده بت شکنان دهکردی؛ اعظم علوی؛ نرگس صادقی

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، ، صفحه 490-501

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1574

چکیده
  زمینه و هدف: مشارکت پرستار و والدین در ارائه مراقبت خانواده‌محور یک مفهوم شناخته‌شده است .هوش هیجانی و شایستگی، پیش‌نیاز اساسی پرستاری مشارکتی مبتنی بر روابط متقابل حمایتی معرفی شده است. لذا این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین مشارکت والد پرستار با شایستگی و هوش هیجانی پرستاران بخش‌های کودکان صورت گرفت.مواد و روش­ها: این مطالعه ...  بیشتر

دندانپزشکی
آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی، مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه سلامت دهان دوران بارداری

زهرا باغانی؛ سمیرا بصیرشبستری؛ ایمان شیرین بک؛ مهدی دولتی

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، ، صفحه 218-230

چکیده
  زمینه و هدف: سلامت دهانی تاثیر بسزایی بر روی ایجاد عوارض دوران بارداری دارد و ارتقا آگاهی تامین کنندگان سلامت،میتواند منجر به تقویت درمان های پیشگیرانه و کاهش بار مالی برای جامعه گردد. لذا هدف از انجام این مطالعه ارزیابی آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی، مامائی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه سلامت دهان دوران بارداری می باشد. ...  بیشتر

پرستاری
تأثیر اجرای برنامه مدیریت تضاد بر میزان تعارض شغلی و سبک‌های حلّ تعارض پرستاران

فاطمه اخلاقی رضایی؛ امیر رضا صالح مقدم؛ فاطمه حشمتی نبوی؛ حمیدرضا بهنام وشانی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 166-178

چکیده
  مقدمه: تعارض پدیده‌ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان‌ها دارد. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرای برنامه مدیریت تضاد بر میزان تعارض شغلی و سبک‌های حلّ تعارض پرستاران انجام شد.روش انجام کار: این مطالعه‌ی تجربی بر روی 60 پرستار در بیمارستان کامیاب مشهد، در دو گروه مداخله و کنترل)قبل و بعدی(، در سال 1398و99 انجام شد. ...  بیشتر

مدیریت آموزش
مقایسة تأثیر شیوه‏های آموزش سنتی، الکترونیکی و الکترونیکی- سنتی بر یادگیری درس داروشناسی در دانشجویان پرستاری

امیرحسین کیذوری؛ محسن صادق پور

دوره 24، شماره 2 ، خرداد و تیر 1396، ، صفحه 127-123

چکیده
  اهداف: افزایش روزافزون در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر سبب تغییر در آموزش و شیوه‏های آن شده و ضرورت پژوهش در حوزة آموزش الکترونیکی را دو چندان کرده است. پژوهش حاضر نیز با هدف مقایسة سه روش آموزش الکترونیکی، الکترونیکی- سنتی و سنتی در یادگیری درس داروشناسی دانشجویان پرستاری، قصد دارد در جهت تحقق تحول آموزش گام ...  بیشتر

بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر عزّت نفس دانشجویان دختر پرستاری

سیده اکرم حسینی؛ مهدی گل افروز شهری؛ هاجر صادقی؛ محمدحسن رخشانی؛ اعظم برآبادی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 359-367

چکیده
  زمینه و هدف: عزّت نفس موجب ارتقای سلامت روان می‌گردد. مطالعات نشان داده عزّت نفس دانشجویان پرستاری، به خصوص جنس مؤنّث در سطح مطلوبی نیست.انجام برنامه‌های ورزشی نقش مهمّی در افزایش عزّت نفس دارد. لذا،، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر عزّت نفس دانشجویان دختر پرستاری انجام گردید. مواد و روشها: مطالعه از نوع کارآزمایی ...  بیشتر

بررسی ارتباط محیط آموزش بالینی و خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1392

هاجر صادقی؛ زهرا طالبی؛ مریم جدید میلانی؛ سید جمال میرموسوی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 506-515

چکیده
  زمینه‌و‌هدف: آموزش پرستاری و توجه به جنبه‌های کمّی و کیفی آن و ارتقای خودکارآمدی، از اهمّیّت ویژه‌ای در آموزش پرستاری برخوردار است. شرایط محیط باید به گونه‌ای باشد که دانشجو، مهارت حرفه‌ای لازم را کسب‌نموده و به تفکر نقادانه از مفاهیم پرستاری برسد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط کمّیت محیط بالینی و خودکارآمدی بالینی از دیدگاه ...  بیشتر

تناسب شخصیّت پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با رشته پرستاری

سیده سولماز موسوی؛ محمدحسن رخشانی؛ فریبا برهانی؛ عباس عباس زاده؛ محدثه محسن پور

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 849-855

چکیده
  زمینه و هدف: تناسب شخصیّت فرد با حرفه ای که در آن مشغول بهارایه خدمات است یکی از مسائل مهمی است که کم تر مورد توجّه قرار گرفته است؛ در حالی، که وجود آن بر موفّقیّت کاری و کیفیّت خدمات ارایه شده تأثیر به سزایی دارد. این مطالعه با هدف بررسی تناسب شخصیّت پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با رشته پرستاری در سال 1392 انجام شده است. مواد ...  بیشتر

بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط‌کارِ موثر بر آن دراعضای هیأت علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال1391

سید موسی مهدی زاده؛ عباس حیدری؛ محمدرضا آهنچیان

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 17-27

چکیده
  زمینه و هدف: فرسودگی شغلی، پدیده ای چند عاملی و یک موضوع جدی برای بسیاری ازاعضای هیأت علمی است و می تواند باعث بروز بیماری‌های جسمی، روانی و نگرش منفی به فعالیت‌های حرفه‌ای و کاهش بهره‌وری شود. این تحقیق، با هدف بررسی میزان فرسودگی‌ شغلی و عوامل محیط کارِموثر برآن دراعضای هیأت علمی دانشکده‌های پرستاری استان خراسان‌رضوی انجام ...  بیشتر

استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

حسن خلیلی؛ مصطفی راد؛ محمدحسن رخشانی

دوره 17، شماره 4 ، آذر و دی 1389، ، صفحه 287-293

چکیده
  زمینه و هدف: آموزش بالینی بخش مهمی از آموزش پرستاری و مامایی را تشکیل می دهد و یکی از بهترین منابع برای ارزشیابی استاد در بالین، دانشجو می باشد. این مطالعه با هدف بررسی مشخصات استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی در دانشجویان پرستاری ...  بیشتر

تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان استرس ادراک شده در دانشجویان رشته پرستاری

سعید واقعی؛ ام البنین میرزایی؛ محسن کوشان

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، ، صفحه 88-95

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات زیادی بیانگر آن بوده است که دانشجویان رشته پرستاری سطح بالایی از استرس را در محیط های بالینی تجربه می کنند. به نظر می رسد که آموزش مهارت های ارتباطی می تواند توانمندی دانشجویان رشته پرستاری را برای مقابله با عوامل استرس زای محیط های بالینی افزایش دهد. بنابراین، مطالعه حاضر تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی را بر میزان ...  بیشتر