مقایسه آلرژی زایی گلبرگ ها در دو مرحله تکوینی در گیاه گل طاووسی (Cytisus scoparius L.) درخوکچه هندی

احمد مجد؛ الهام ایزی؛ حمید چشمی

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، ، صفحه 451-460

چکیده
  زمینه و هدف: ترکیبات معطر گل ها از آلرژن های مهم استنشاقی می باشند. در این مطالعه مقایسه توان آلرژی زایی گلبرگ ها در دو مرحله تکوینی میان سال و مسن درگیاه گل طاووسی (Cytisus scoparius L.)وتاحدامکان شناخت وابستگی آلرژی زایی با مراحل تکوینی گلبرگ های فوق العاده معطرآن ، هدف پژوهش حاضرمی باشد. مواد و روش ها: جهت بررسی آلرژی زایی گلبرگ هااز 18 خوکچه ...  بیشتر