فیزیولوژی ورزشی
تغییرات سرمی E-selectin و P-selectin در مردان مبتلا به نارسایی قلبی پس از هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی

لادن حسینی ابریشمی؛ سید محمود حجازی؛ امیر رشیدلمیر

دوره 27، شماره 5 ، آذر و دی 1399، ، صفحه 710-718

چکیده
  زمینه و هدف  مولکول‌های چسبان، نشانگرهای سلولی شناسایی روند تشکیل پلاک آترواسکلروزی دیواره اندوتلیال عروق هستند. هدف، بررسی تغییرات سرمی E-selectin و P-selectin در مردان مبتلا به نارسایی قلبی، پس از هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی بود. مواد و روش‌ها 42 مرد با نارسایی قلبی، نمونه‌گیری در دسترس انتخاب، به سه گروه مساوی (14 نفر) تمرین هوازی ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه کیفیت زندگی در بیماران انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی با افراد عادی

امیر عزیزی؛ صبا فقیه

دوره 26، شماره 5 ، آذر و دی 1398، ، صفحه 593-598

چکیده
  مقدمه: شواهد نشان میدهند که با توجه به تشخیص نوع بیماری قلبی، کیفیت زندگی افراد می‌تواند متفاوت باشد؛ به همین منظور پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی در بیماران انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی با افراد عادی انجام شد.روششناسی: این مطالعه از نوع توصیفی – مقایسهای بود که در آن، 100 بیمار مبتلاء به بیماری قلبی - عروقی (50 بیمار ...  بیشتر

تأثیر به کارگیری مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیّت خواب بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

سمیه نیری؛ مهدی گل افروز؛ هاجر صادقی؛ سارا امینی؛ لعیا ضرابی؛ محمدحسن رخشانی

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 289-299

چکیده
  زمینه و هدف: نارسایی قلبی یک وضعیّت شایع و تهدید کننده زندگی است. این بیماران از کیفیّت ‏خواب پایینی برخوردار هستند. از راه‌های اصلاح کیفیّت خواب، آموزش مراقبت از خود با استفاده از مدل در پرستاری است. لذا، این مطالعه با هدف تأثیر به کارگیری مدل ‏مراقبت مشارکتی بر کیفیّت خواب بیماران مبتلا به نارسایی ‏قلبی انجام شد. مواد ‌و ‌روش‌ها: ...  بیشتر

تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی

محمدحسن رخشانی؛ رویا اکبرزاده؛ محسن کوشان؛ سیدمرتضی هاشمی نیک

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، ، صفحه 492-450

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری‌های قلبی‌عروقی، فاکتور اصلی در کاهش میزان خواب و افزایش بیداری‌های شبانه می‌باشند. با توجه به عوارض داروهای خواب آور، استفاده از روش‌های غیر‌دارویی که بتوانند باعث بهبود کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی شوند، لازم به نظر می‌رسد، لذا این مطالعه با هدف تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی، ...  بیشتر