آموزش بهداشت
رابطة بین متغیرهای زمینه‌ای و سرمایة اجتماعی در دانشجویان علوم پزشکی ایران

مهناز صلحی؛ جواد یوسفی‌لبنی؛ صدیقه رستاقی؛ بهار خسروی؛ اسماعیل فتاحی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، ، صفحه 113-120

چکیده
  مقدمه: سرمایه اجتماعی یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سلامتی جامعه است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 97-1396 می باشد که تعداد ...  بیشتر

بررسی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393-94

ملیحه دلیلی صالح؛ فهیمه حسن نژاد؛ یاسر تبرائی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، ، صفحه 429-440

چکیده
  مقدمه: یادگیری الکترونیکی (E-learning) و مزایای آن برای دانشگاه ها و دانشجویان، هم چنین جهت همگام شدن با تحولات ایجاد شده در امر آموزش و گذار از یادگیری سنتی به سمت یادگیری الکترونیکی، پژوهش حاضر به بررسی یکی از زیر ساخت-های مورد نیاز یعنی آمادگی فراگیران جهت پیاده سازی موفقیت آمیز نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می ...  بیشتر

بررسی رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار و عوامل موثر بر آن

فهیمه حسن نژاد؛ مریم سلامی؛ ثریا ضیایی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 83-91

چکیده
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار و عوامل موثر بر آن، در سال 1394انجام ‌گرفته است. مواد و روش ها: پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌استاندارد رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران و پرسشنامه ...  بیشتر

ادراک از محیط یادگیری و فرسودگی تحصیلی : نقش واسطه‌ تاب‌آوری تحصیلی

فاطمه بهرامی؛ محمد امیری؛ زهرا عبداللهی

دوره 24، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، ، صفحه 217-223

چکیده
  زمینه و هدف: حضور در دانشگاه همواره برای تمام دانشجویان خوشایند نیست و ممکن است برخی مواقع دانشجویان با چالش‌هایی مواجه شوند که منجر به بی‌علاقگی، خستگی و احساس ناکارآمدی آنها شود. بی‌علاقگی، خستگی و احساس ناکارآمدی از وجوه فرسودگی تحصیلی می‌باشد که در چند دهه اخیر موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. براین‌اساس هدف پژوهش حاضر، ...  بیشتر

بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال تحصیلی 1392-1391

اعظم برآبادی؛ مهدی معتکف‌فر؛ هومن کامرانیان؛ رحیم اکرمی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 560-569

چکیده
  هداف سلامت روان مهم‌ترین عامل مؤثر در رشد و پرورش استعدادهای دانشجویان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی سلامت روان دانشجویان جدیدالورود و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است.مواد و روش ها این مطالعه به روش توصیفی‌تحلیلی و مقطعی روی 364 دانشجوی دانشگاه علوم‌پزشکی سبزوار در سال 1392-1391 انجام شده است. ابزار جمع‌آوری ...  بیشتر

پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان بر اساس هوش معنوی

سمیه ضمیری؛ سکینه عزیزی؛ اقدس شاکری؛ زهرا حسن دوست؛ مژده محمددوست؛ حمیده یوسفی؛ علیرضا مسلم؛ آرش اکابری

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 196-203

چکیده
  زمینه و هدف: هوشمعنوی بیانگر مجموعه مهارت‌ها و توانایی‌های مختلف است که هر کدام به اشکال متفاوت در بافت‌های اجتماعی و تاریخی ظاهر می‌شوند. هوش معنوی ترکیبی از عناصر هوش و معنویت است؛ و خودکارآمدی باور فرد به توانایی‌هایش در حل مسائل و مقابله با مشکلات است. هدف مطالعه حاضر بررسی این است که آیا هوش معنوی قادر به ‌پیش بینی خودکارآمدی ...  بیشتر

بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

شعبانعلی خان صنمی؛ زهرا عابدینی؛ مرضیه شاه سیاه؛ زهرا طاهری خرامه

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 282-288

چکیده
  زمینه و هدف: بهبود کیفیّت زندگی از اوّلویّت‌های بهداشتی در قشرهای کارآمد و فعّال می باشد. شناخت عوامل مؤثّر در آن در سال های اخیر مورد توجّه قرارگرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط جهت گیری مذهبی و کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی (همبستگی) بود. 98 دانشجوی ...  بیشتر

بررسی وضعیّت سلامت روان و ارتباط آن با اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد شهرستان چرام در سال1393

سید مهدی حسینی؛ حکمت الله همت فرد؛ پروانه اصفهانی؛ ایمان مراد پور

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 481-489

چکیده
  مقدّمه: امروزه جمعیّت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده می نمایند. با وجود مزایای بی شمار این فن آوری و تحوّلات مثبتی که در زمینه ارتباطات ایجاد کرده است، متأسّفانه برخی از مطالعات، عوارض خطرناکی را به استفاده از اینترنت نسبت داده اند که از جمله مخرب ترین عوارض آن می توان به اعتیاد اینترنتی اشاره نمود. سلامت روان کاربران معتاد به اینترنت ...  بیشتر

پیش بینی شادکامی دانشجویان بر اساس هوش معنوی

سمیه ضمیری نژاد؛ مریم پیلتن؛ مریم حق شناس؛ یاسر تبرائی؛ آرش اکابری

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 773-781

چکیده
  مقدمه: افراد می توانند با استفاده از هوش معنوی فعالیت ها و زندگی خود را در مسیری عمیق و معنادارتر هدایت کنند. به کارگیری الگوهای معنوی و دینی در زندگی روزمره می تواند موجب افزایش سازگاری و بهزیستی انسان شود. هدف مطالعه حاضر این است که آیا هوش معنوی قادر به پیش بینی شادکامی می باشد یا خیر. روش:این مطالعه مقطعی-تحلیلی روی دانشجویان دانشگاه ...  بیشتر

رابطه بهزیستی معنوی با سلامت روان در دانشجویان

لطف اله کریمی؛ نعمت‌اله شموسی؛ ایرج صفایی راد؛ محسن احمدی طهور

دوره 17، شماره 4 ، آذر و دی 1389، ، صفحه 274-280

چکیده
  زمینه و هدف: از آن جایی که ناراحتی های روانی معمولا در سراسر عمر اتفاق می افتند، می توان گفت که ایجاد و حفظ بهزیستی معنوی نقش حیاتی در سازگاری با فشارها دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بهزیستی معنوی و سلامت روان در بین دانشجویان صورت گرفته است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-همبستگی، تعداد 400 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی همدان ...  بیشتر

بررسی عادت های مطالعه در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار

محسن کوشان؛ عباس حیدری

دوره 13، شماره 4 ، آذر و دی 1385، ، صفحه 185-189

چکیده
  زمینه و هدف: کیفیت و کمیت یادگیری از عوامل متعددی نظیر سطح عمومی هوش، سلامت جسمی و روانی، انگیزه، امکانات محیط زندگی، امکانات آموزشی و کمک آموزشی و قابلیت های شناختی تاثیر می پذیرند اما روان شناسان مشاهده کرده اند که حداقل در دوران دانشجویی، آن چه که بیشترین تاثیر را بر وضعیت عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد، مهارت های عمومی مطالعه، یادگیری ...  بیشتر