ارزیابی فاکتور افزایش دوز با استفاده از نانوذرّات بور و گادولینیوم در تومور در پرتودرمانی به روش شکار نوترونی از طریق شبیه سازی مونت کارلو

ابراهیم گلمکانی؛ رضا گنجی؛ محسن آباد؛ هما رضایی مقدم؛ مهدی بخش آبادی؛ محمد مهرپویان؛ محسن خسروآبادی؛ رامین شهرآیینی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 808-818

چکیده
  زمینه و هدف: هدف این مطالعه بررسی اثر افزایش دوز تومور با حضور بور-10 و گادولینیوم-157 و نانو ذرّات آنها در پرتودرمانی به روش شکار نوترونی به روش مونت کارلو می باشد. مواد و روش ها: یک چشمه کالیفرنیوم-252 مدل AT با استفاده از کد مونت کارلو MCNPX شبیه‌سازی شد و پارامترهای دوزیمتری آن محاسبه و با سایر مطالعات مقایسه شد. از چشمه کالیفرنیوم-252 به ...  بیشتر

بررسی فاکتور افزایش دوز تومور با حضور نانو ذرات مختلف در براکی-تراپی پروستات به‌روش مونت کارلو

محسن خسروآبادی؛ مهدی بخش آبادی؛ علیرضا گلشن؛ محمد مهرپویان

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 320-331

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از راه‌های درمان پروستات، استفاده از چشمه‌های براکی‌تراپی کم‌انرژی مانند ید-125 است. هدف ما دراین مطالعه، بررسی فاکتور افزایش دوز تومور با حضور نانو ذرات مختلف در براکی‌تراپی پروستات به‌روش مونت کارلو و بررسی اثر حضور نانو ذرات بر منحنی‌های هم دوز در براکی‌تراپی پروستات می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، ...  بیشتر