بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
بررسی اثر هم‌افزایی نانوذرات نقره و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر بیان ژن جزء MexA سیستم افلاکس پمپ در جدایه‌های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به دارو

فضل راجح سوادی؛ فرحناز مولوی؛ سمانه دولت آبادی

دوره 29، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1401، ، صفحه 421-434

چکیده
  زمینه و هدف: در حال حاضر، باکتری سودوموناس آئروژینوزا به دلیل مقاوم شدن به انواع آنتی‌بیوتیک‌ها مشکلات فراوانی را برای کنترل عفونت‌های بیمارستانی به‌وجود آورده است و پمپ‌های افلاکس MexAB-OprM نقش مهمی در ایجاد مقاومت سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا به آنتی‌بیوتیک‌ها دارند. هدف این مطالعه، تعیین تأثیر ضدمیکروبی نانوذرات نقره و پروبیوتیک ...  بیشتر

بهداشت محیط و محیط زیست
بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوذرات ترکیبی اکسید روی- منگنز و اکسید روی- آهن علیه باکتری شیگلا فلکسنری

محمدمهدی سلطان دلال؛ زهره دیدار

دوره 26، شماره 5 ، آذر و دی 1398، ، صفحه 575-583

چکیده
  در این تحقیق، سنتز نانوذرات منگنز- اکسید روی ، آهن- اکسید روی به روش ترسیب شیمیایی هم‌زمان و بررسی ویژگی-های ساختاری و مورفولوژیکی نانوذرات حاصله با استفاده از طیف مادون قرمز فوریه، پراش اشعه X و میکروسکوپ الکترونی عبوری صورت گرفت. اثرات ضد میکروبی نانوذرات در برابر باکتری شیگلا فلکسنری (PTCC 1234) توسط روش تعیین قطر هاله عدم رشد سنجیده ...  بیشتر

بررسی ایمنی‌زایی نانوذرات کیتوسان حاوی آنتی‌ژن‌های STxB و STxB-IpaD شیگلادیسانتری تیپ یک در موش سوری

مهدی باران‌وند؛ حسین هنری

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 688-697

چکیده
  اهداف عفونت حاد روده‌ای که توسط باکترهای شیگلا و اشرشیاکلی ایجاد می‌شود به عنوان عامل بیوتروریستی شناخته شده است. پروتئین IpaD و STx نقش مهمی در تهاجم و بیماری‌زایی شیگلاها دارد. با ممزوج‌کردن IpaD با STxB می‌توان کاندیدای واکسن مناسب تهیه کرد. در این مطالعه ایمنی‌زایی پروتئین‌های نوترکیب نانوذره‌ای STxB-IpaD ممزوجی و STxB به صورت خوراکی ...  بیشتر

بررسی فاکتور افزایش دوز تومور با حضور نانو ذرات مختلف در براکی-تراپی پروستات به‌روش مونت کارلو

محسن خسروآبادی؛ مهدی بخش آبادی؛ علیرضا گلشن؛ محمد مهرپویان

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 320-331

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از راه‌های درمان پروستات، استفاده از چشمه‌های براکی‌تراپی کم‌انرژی مانند ید-125 است. هدف ما دراین مطالعه، بررسی فاکتور افزایش دوز تومور با حضور نانو ذرات مختلف در براکی‌تراپی پروستات به‌روش مونت کارلو و بررسی اثر حضور نانو ذرات بر منحنی‌های هم دوز در براکی‌تراپی پروستات می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، ...  بیشتر