مقایسه تاثیر محلول کلرهگزیدین و مسواک در پیشگیری از ضایعات دهان بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه

محمد علی نژاد مقدم؛ محمدحسن رخشانی؛ زهرا استاجی؛ مجتبی راد

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 747-756

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین اقدامات پرستاری در بخش مراقبت ویژه، حفظ و تأمین بهداشت دهان بیماران دارای لوله‌ی تراشه است. پاکسازی دهان، می‌تواند با کاهش میزان پلاک‌های دندانی، بیماریهای لثه و بروز پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی همراه باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی تأثیر محلول کلرهگزیدین و مسواک در پیشگیری از ضایعات دهان بیماران ...  بیشتر