عوامل موثر بر میزان قاطعیت دانشجویان پرستاری و مامایی در سال 1392

رؤیا باغانی؛ فریبا کیقبادی؛ یاسر تبرائی

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 674-680

چکیده
  زمینه و هدف : ناتوانی در ابراز وجود و احقاق حق، تاکنون صدمات و لطمه‌های جبران ناپذیری به حرفه‌ی پرستاری و مامایی وارد کرده و تاکنون پژوهش چندانی در این مورد صورت نگرفته است. مطالعه‌ی حاضر، با توجه به تأثیر قاطعیّت بر سلامت روان، عملکرد تحصیلی و شغلی دانشجویان و با هدف تعیین عوامل بازدارنده و تسهیل کننده بروز رفتار قاطعانه در بین دانشجویان ...  بیشتر