ارزیابی تاثیر یک برنامه آموزش قاطعیت بر ارتباط قاطعانه و عزت نفس پرستاران

زهرا نعمتی؛ شاهرخ مقصودی؛ سیدرضا مظلوم؛ مریم کلاته ملائی

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، ، صفحه 243-254

چکیده
  مقدمه: قاطعیت ابزار ضروری در ارتباط میان پرستاران با سایرین محسوب میشود. بر اساس مطالعات، پرستاران قاطع تراعتمادبه نفس بالاتری داشته و در صورت انجام خطا، شهامت بیشتری در گزارش خطا و در نتیجه انجام اقدام به موقع و پیشگیری از تکرار خطاهای مشابه شود.هدف: مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی اثر یک برنامه ی آموزشی قاطعیت بر میزان قاطعیت و عزت نفس ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش مهارت جرئت‌ورزی برسطح قاطعیت پرستاران در محیط کار

مرضیه مطهری؛ سیدرضا مظلوم؛ نگار اصغری‌پور؛ شاهرخ مقصودی پورزیدآبادی؛ مژگان غیاثی‌اجقان

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 644-651

چکیده
  اهداف برای ارتباط موفقیت‌آمیز با مددجویان و خانواده‌ها و همکاران، جرئت‌ورزی رفتار مهمی برای پرستار حرفه‌ای امروز به حساب می‌آید. جرئت‌ورزی به عنوان جزء مهمی از مهارت‌های ارتباطی، سبب افزایش عزت نفس، بهبود ارتباطات حرفه‌ای و ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت جرئت‌ورزی بر سطح قاطعیت ...  بیشتر

عوامل موثر بر میزان قاطعیت دانشجویان پرستاری و مامایی در سال 1392

رؤیا باغانی؛ فریبا کیقبادی؛ یاسر تبرائی

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 674-680

چکیده
  زمینه و هدف : ناتوانی در ابراز وجود و احقاق حق، تاکنون صدمات و لطمه‌های جبران ناپذیری به حرفه‌ی پرستاری و مامایی وارد کرده و تاکنون پژوهش چندانی در این مورد صورت نگرفته است. مطالعه‌ی حاضر، با توجه به تأثیر قاطعیّت بر سلامت روان، عملکرد تحصیلی و شغلی دانشجویان و با هدف تعیین عوامل بازدارنده و تسهیل کننده بروز رفتار قاطعانه در بین دانشجویان ...  بیشتر