پرستاری
بررسی رابطه فرسودگی شغلی و هوش معنوی در ماماهای شاغل در بیمارستان مبینی و مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار

زهرا زارع؛ معصومه شریف زاده؛ صدیقه رستاقی؛ مریم مازندرانی؛ علی مهری

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، ، صفحه 213-133

چکیده
  مقدمه: توجه به ماماها و سلامت جسم و روان آنها برای افزایش کیفیت خدمات و حفظ نیروی کار ضروری است.فرسودگی شغلی از عوامل موثر بر سلامت روان و عملکرد افراد می باشد. هدف این مطالعه بررسی میزان فرسودگی شغلی در ماماهای شاغل و ارتباط آن با هوش معنوی بود.روش کار: این مطالعه مقطعی در سال1396 برروی کلیه ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی ...  بیشتر

بررسی نقش میانجی استرس شغلی و فرسودگی شغلی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای ناسازگار در پرستاران

فاطمه بهرامی؛ فاطمه مطهری‌نژاد؛ سعید صمدی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 732-739

چکیده
  اهداف پرستاران به عنوان کارکنان بیمارستان تأثیر قابل توجهی در رضایت بیماران دارند. بررسی عوامل مؤثر بر رفتار و نگرش پرستاران اهمیت بسزایی دارد. عدالت سازمانی یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار و نگرش پرستاران است که عدم ادراک عدالت سازمانی می‌تواند پیامدهای ناگواری همچون فرسودگی شغلی و رفتار ناسازگار و استرس شغلی را به همراه داشته ...  بیشتر

بررسی رابطه هوش معنوی و فرسـودگی شغـلی کارکـنان بیـمارستان امام رضا (ع) مشهد

مسعود طاهری لاری؛ محمدرضا قمری؛ سیدسعید طباطبایی؛ مهدی نکوئی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 894-902

چکیده
  زمینه و هدف: کارکنان شاغل در بیمارستان ها و مراکز درمانی همواره در معرض مواجهه با شرایط پر استرس کاری هستند که سلامت جسمی ،روانی واجتماعی آنان را تهدید نموده و منجر به کاهش بهره وری سازمانی وایجاد هزینه های گزافی برای افراد، سازمان ها و کلّ جامعه می گردد. از آن جا که هوش معنوی در بالا بردن ظرفیّت تحمّل و مقابله با فشارها ی گوناگون، ...  بیشتر

بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط‌کارِ موثر بر آن دراعضای هیأت علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال1391

سید موسی مهدی زاده؛ عباس حیدری؛ محمدرضا آهنچیان

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 17-27

چکیده
  زمینه و هدف: فرسودگی شغلی، پدیده ای چند عاملی و یک موضوع جدی برای بسیاری ازاعضای هیأت علمی است و می تواند باعث بروز بیماری‌های جسمی، روانی و نگرش منفی به فعالیت‌های حرفه‌ای و کاهش بهره‌وری شود. این تحقیق، با هدف بررسی میزان فرسودگی‌ شغلی و عوامل محیط کارِموثر برآن دراعضای هیأت علمی دانشکده‌های پرستاری استان خراسان‌رضوی انجام ...  بیشتر

بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی و ارتباط آن با شرایط فیزیکی محیط کار در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

سید مهدی رضوی؛ علیرضا قربانی؛ حسین کلاته عربی؛ محمدرضا شگرف نخعی؛ یاسر تبرائی

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 665-673

چکیده
  زمینه و هدف: محیط کار، شامل تنش‌های فیزیکی، اجتماعی و روانی است که هر یک بر سلامت افراد تأثیرگذارند. این مسأله در مورد کارکنان بهداشتی- درمانی که در ارتباط دائم با مراجعان بیمار هستند بیشتر مشهود است. تنش‌های پی در پی و شدید، جزء لاینفک حرف پزشکی بوده و شاغلان آن را در معرض فرسودگی قرارمی‌دهد. تحقیق حاضر با هدف تعیین سطح فرسودگی شغلی ...  بیشتر