اثرات محافظتی دیکلوفناک سدیم و بتامتازون در اپیتلیوم قرنیه چشم خرگوش های آلوده به خردل در مرحله حاد

سیدهمایون صدرایی؛ محمدحسین اسدی؛ خسرو جدیدی؛ مصطفی نادری؛ غلام رضا کاکا؛ غلام رضا پورحیدری

دوره 17، شماره 4 ، آذر و دی 1389، ، صفحه 229-235

چکیده
  زمینه و هدف: چشم از حساس ترین اعضا در مواجهه با گاز خردل (Sulfur Mustard or Hun Distilled) است. تاثیر درمانی عوامل ضد التهابی بر کاهش ضایعات اپیتلیال قرنیه ناشی از خردل در مطالعات مختلفی نشان داده شده است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات محافظتی استفاده از قطره های بتامتازون، دیکلوفناک سدیم و بتامتازون-دیکلوفناک سدیم در اپیتلیوم قرنیه چشم خرگوش های آلوده ...  بیشتر