مقایسه تظاهرات رادیوگرافی قفسه سینه کارکنان بهداشتی با و بدون سل نهفته در بیمارستان رسول اکرم (ص)

مهشید طالبی طاهر؛ سیدعلی جواد موسوی؛ نوید رحمتی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، ، صفحه 505-510

چکیده
  زمینه و هدف: بیمارستان یک محیط پرخطر برای رویداد و انتقال سل می باشد. هدف از انجام این مطا لعه ارزیابی شیوع سل نهفته و تعیین یافته های رادیوگرافی قفسه سینه در کارکنان بهداشتی بیمارستان سول اکرم (ص) با و بدون سل نهفته تشخیص داده شده با آزمون توبرکولین بوده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی در بیمارستان رسول اکرم شهر تهران در سال 1390 ...  بیشتر