عوامل مؤثر بر تعداد روزهای بستری بیماران مبتلا به سکته قلبی بیمارستان واسعی سبزوار در نیمسال اول 1391 با استفاده از مدل های رگرسیون

ریباه عدنان؛ عادله هاشمی فرد؛ سید احسان صفاری

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، ، صفحه 447-456

چکیده
  زمینه و هدف: تعداد روزهای بستری بیماران از موضوعاتی است که از ضرورت و اهمیت بالایی برای مدیریت بیمارستان ها و همچنین برای بیماران و خانواده آنها برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع و کمبود تحقیقات مشابه در این زمینه، تحقیق حاضر به منظور مدل‌بندی تعداد روزهای بستری بیماران MI بیمارستان واسعی سبزوار و بررسی عوامل مؤثر بر آن ...  بیشتر