اثر مصرف نیکوتین بر علائم فیزیکی و روانی سندرم ترک در موش صحرایی نر وابسته با تک دوز یا دوزهای مکرر مورفین

احمد تقوی رفسنجانی؛ سیدعلی حائری روحانی؛ علی اصغر پورشانظری؛ علی شمسی زاده؛ محمد الله توکلی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 347-358

چکیده
  زمینه و هدف: اعتیاد به مورفین و سندرم ترک ناشی از آن، از معضلات اصلی جوامع بشری است. در این مطالعه اثر نیکوتین بر شدت وابستگی فیزیکی و روانی ایجاد شده با تک دوز و دوزهای مکرر مورفین مطالعه شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه رتهای نر نژاد ویستار به دو روش تک دوز و دوزهای مکرر به مورفین وابسته شدند. در روش تک دوز، رتها تنها یک دوز مورفین دریافت ...  بیشتر