اثر نیکوتین بر میزان انسولین، گلوکز،پروفایل لیپیدی و آنزیم‌های کبدی ALP، ALT و AST در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

علیرضا فتحی؛ سیدابراهیم حسینی؛ لیلا صیادی

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 263-270

چکیده
  زمینه و هدف: نیکوتین یکی از مواد مؤثر موجود در سیگار می‌باشد. نیکوتین برای مغز، سیستم های قلبی عروقی، تنفسی و بافت‌های مختلف بدن سمی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر نیکوتین بر آنزیم‌های آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP)، پروفایل لیپیدی، گلوکز و انسولین در موش‌های دیابتی شده انجام گرفت. ...  بیشتر

اثر مصرف نیکوتین بر علائم فیزیکی و روانی سندرم ترک در موش صحرایی نر وابسته با تک دوز یا دوزهای مکرر مورفین

احمد تقوی رفسنجانی؛ سیدعلی حائری روحانی؛ علی اصغر پورشانظری؛ علی شمسی زاده؛ محمد الله توکلی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 347-358

چکیده
  زمینه و هدف: اعتیاد به مورفین و سندرم ترک ناشی از آن، از معضلات اصلی جوامع بشری است. در این مطالعه اثر نیکوتین بر شدت وابستگی فیزیکی و روانی ایجاد شده با تک دوز و دوزهای مکرر مورفین مطالعه شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه رتهای نر نژاد ویستار به دو روش تک دوز و دوزهای مکرر به مورفین وابسته شدند. در روش تک دوز، رتها تنها یک دوز مورفین دریافت ...  بیشتر

بررسی اثر تداخل عمل استرس بی‌حرکتی با نیکوتین بر عملکرد محور هیپوفیز-آدرنال در موش‌های صحرایی نر بالغ

سید ابراهیم حسینی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 359-366

چکیده
  زمینه و هدف: نیکوتین آلکالوئیدی است که از طریق مصرف سیگار مورد استفاده میلیون‌ها نفر در دنیا می‌باشد، این افراد هم‌زمان در معرض انواعی از استرس‌زاها قرار دارند که اثراتی را بر بدن، از جمله سیستم‌های اندوکرین دارد. لذا این مطالعه به بررسی اثرات تداخل عمل مصرف نیکوتین با استرس بی‌حرکتی بر میزان پلاسمایی کورتیکوسترون و ACTH در موش‌های ...  بیشتر