تجارب مردان معتاد به شیشه از مسیر درمان و بهبودی

معصومه دژمان؛ حسن رفیعی؛ عباس خزایی؛ بهمن بهمنی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 270-280

چکیده
  زمینه و هدف: درک و شناسایی تجارب افراد معتاد به شیشه در جریان ترک، می‏تواند شناخت ارزشمندی از چگونگی تجربه یک روش درمانی و تأثیر‌ات آن بر بیماران فراهم آورد. هدف این مطالعه شناسایی تجارب مردان معتاد به شیشه در جریان درمان با روش «تولد دوباره» بوده است. مواد و روش ها: این مطالعه، با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام گرفت. مکان انجام ...  بیشتر