تأثیر کرایوپرزرویشن و انجماد خشک بر ساختار بافتی و استحکام مکانیکی پرده آمنیون

حسن نیک نژاد؛ قاسم یزدان پناه؛ فاطمه عاصی طهرانی؛ قدسیه پایینی وایقان

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 249-258

چکیده
  زمینه و هدف: پرده آمنیون با داشتن خصوصیات منحصربه فرد و پتانسیل های بالقوه و بالفعل، بیومتریال مناسبی جهت استفاده در مهندسی بافت می باشد. روش های مختلفی برای نگهداری پرده آمنیون وجود دارد. در این مطالعه، پرده آمنیون با روش های مختلف نگهداری شد و اثرات روش های نگهداری بر روی ساختار بافتی و خواص فیزیکی و مکانیکی آن با نمونه های تازه تهیه ...  بیشتر