رابطه‌ی مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی نوجوانان

شهرام محمدخانی؛ حسن رضایی جمالویی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 262-280

چکیده
  زمینه و هدف:باتوجهبهشیوع مصرفسیگار و قلیاندربیننوجوانانولزومشناخت مؤلفه‌هاوابعاداینرفتارهاجهتطراحیمداخلاتاثربخش،پژوهشحاضرباهدفتعیین پیش‌بینی کننده‌هایمصرفقلیان و سیگار در نوجوانان انجام شد. موادو روش‌­ها: با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای، 201 نفر از پسران دانش­آموزان مقطع متوسطه­ی شهرستاننجف‌آباد ...  بیشتر

اثربخشی آموزش شعردرمانی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان دختر

فاطمه پور امیررزداری؛ پرویز کریمی ثانی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 143-150

چکیده
  زمینه و هدف:باورهای غیرمنطقی میانجی‌گر حالات هیجانی هستند و می‌توانند به عنوان علت اصلی پریشانی هیجانی تجربه شوند که آموزش شعردرمانی به عنوان یک عامل کاهش این پریشانی هیجانی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش شعردرمانی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه بود. مواد و روش­ها:طرح پژوهش از نوع ...  بیشتر

بررسی میزان نیاز به درمان ریشه‌ی مولرهای اول دائمی در کودکان 8 تا 11 ساله‌ی شهر رفسنجان در سال 1392

محمدمهدی یاقوتی خراسانی؛ ساشا سادات سجادی؛ سپیده آثار

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 724-731

چکیده
  زمینه و هدف: مولرهای دائمی اول بالا و پایین، نخستین دندان­های دائمی رویش یافته در کنار شیری­ها هستند و ممکن است به­ دلیل بی­توجهی پوسیده­شوند. پوسیدگی آن­ها، می­تواند به شاخک‌های پالپی گسترش­یافته و باعث بیماری‌های پالپ و پری‌آپیکال شود. هدف از این مطالعه، تعیین میزان نیاز به درمان پالپ در مولرهای دائمی اول فک بالا ...  بیشتر

بررسی دریافت تغذیه‌ای دانش‌آموزان دبیرستانی و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی آن‌ها

رویا اکبرزاده؛ اکرم کوشکی؛ محمد ریوندی

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 522-528

چکیده
  زمینه و هدف: تغذیه‌ی مناسب در دانش‌آموزان نوجوان، می‌تواند کیفیت و کمیّت رشد آن‌ها را تحت تاثیر قراردهد. هدف ازمطالعه‌ی حاضر، بررسی وضعیّت تغذیه‌ای دانش‌آموزان دبیرستانی و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی آن‌هاست. مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی بر روی 800 دانش‌آموز 18- 14 سال در دبیرستان‌های شهر سبزوار انجام‌شد. نمونه‌ها، به‌شکل سهمیه‌ای ...  بیشتر

بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک با الگوی رژیم غذایی در دانش آموزان پسر 14-12 ساله

هادی یاراحمدی؛ امیر حسین حقیقی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ مهدی زارعی

دوره 19، شماره 4 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 371-381

چکیده
  زمینه و هدف: به‌منظور بهبود عادات مرتبط با تغذیه و فعالیت بدنی و نیز اتخاذ استراتژی های پیشگیرانه در راستای کاهش اپیدمی چاقی نوجوانی، ایجاد بینش بهتر در ارتباط با تعامل تغذیه و فعالیت بدنی نوجوانان ضروری به نظر می‌رسد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک با الگوی رژیم غذایی در دانش‌آموزان پسر 12-14 ...  بیشتر