آمار و اپیدمیولوژی
شیوع چاقی و برخی از عوامل زاد و ولد و فعالیت بدنی مرتبط با آن در زنان 50 – 30 سال شهر بجنورد

کلثومه چمنی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ محمدرضا معین فرد؛ طیبه امیری پارسا

دوره 28، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1400، ، صفحه 13-21

چکیده
  زمینه و هدف  مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع چاقی و عوامل مرتبط با آن در زنان شهر بجنورد انجام شد. مواد و روشدر این مطالعه 380 نفر از زنان 50 - 30 ساله شهر بجنورد انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به دلایل زاد و ولد چاقی تحلیل شد و پرسشنامه فعالیت بدنی بک Beck Physical Activity Questionnaire )) برای تعیین ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب بر شدت کمردرد در زنان نخست بارداری

پریسا صداقتی؛ حسن دانشمندی؛ مژگان اشتری؛ ابوطالب صارمی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، ، صفحه 279-286

چکیده
  مقدمه: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب بر کمردرد زنان نخست بارداری بود.روش شناسی: روش این تحقیق کوهورت آینده نگر بوده، آزمودنی های این تحقیق 62 زن نخست بارداری با دامنه سنی 28 تا 35 سال که در دوره سه ماهه دوم بارداری قرار داشتند، آزمودنی ها به طور در دسترس و هدفمند در گروه های آزمون (32 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسیم ...  بیشتر

تأثیر یک جلسه ورزش هوازی وامانده‌ساز بر آدیپونکتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در مردان سیگاری

امیرحسین حقیقی؛ هادی یاراحمدی؛ عبدالحامد دریجانی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 310-319

چکیده
  زمینه و هدف: سیگار کشیدن می‌تواند آدیپونکتین سرم را کاهش داده و باعث افزایش مقاومت به انسولین گردد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر یک جلسه ورزش هوازی وامانده‌ساز بر میزان آدیپونکتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در مردان سیگاری بود. مواد و روش‌ها: روش تحقیق حاضر به‌صورت نیمه‌تجربی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان سیگاری دانشگاه ...  بیشتر

تأثیر ورزش مقاومتی منظم روی عملکرد عروقی پپتید ـ C در موش‌های صحرایی دیابتی

علی حیدریان پور؛ ابراهیم زرین کلام

دوره 20، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1392، ، صفحه 34-41

چکیده
  زمینه و هدف: شواهد زیادی مبنی بر مفید بودن ورزش در حالت عادی و دیابتی روی جریان خون ریز پوست وجود دارد. از طرفی یافته های اخیر نشان از اثرات محافظتی ودرمانی پپتید- C در بیماری دیابت و بهبود اختلالات عروقی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ورزش منظم مقاومتی بر روی عملکرد عروقی پپتید-C می‌باشد. مواد وروش‌ها: در این تحقیق تجربی، 30 سر ...  بیشتر

اثر پیش شرطی سازی با ورزش بر یادگیری احترازی به‌دنبال القای ایسکمی گذرای مغز در موش صحرایی نر

علی شمسی زاده؛ غلامحسین حسن شاهی؛ علی روحبخش؛ فاطمه ایوبی؛ مهشید تهمتن

دوره 19، شماره 4 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 310-324

چکیده
  زمینه و هدف: ایسکمی گذرا در مغز موش باعث آسیب گسترده نورونی در مغز می شود؛ که به دنبال آن نقص در یادگیری و حافظه ایجاد می شود. در این مطالعه بر آن شدیم تا اثر ورزش را بر یادگیری و حافظه فضایی به دنبال ایسکمی گذرای مغز در موش صحرایی بررسی کنیم. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 50 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 250 تا 300 گرم بطور ...  بیشتر

تأثیر تفاوت‌های جنسیتی بر ارتباط بین آنتی‌اکسیدان تام و آنزیم‌های التهابی در اثر فعالیت‌های شدید هوازی در ورزشکاران جوان

بهزاد برادران؛ بهروز بقایی؛ بختیار ترتیبیان

دوره 19، شماره 4 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 345-353

چکیده
  زمینه و هدف: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارتباط آنزیم‌های التهابی و آنتی‌اکسیدان تام در فعالیت‌های ورزشی و نیز اثر جنسیت بر آن به‌طور دقیق مشخص نشده است، لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تفاوت‌های جنسیتی بر ارتباط بین آنتی‌اکسیدان تام و آنزیم‌های التهابی در اثر فعالیت‌های شدید هوازی در افراد ورزشکار جوان می‌باشد. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر