فیزیولوژی ورزشی
تأثیر تمرین استقامتی بر پروتئین–D سورفکتانت (SPD) و شاخص مقاومت به انسولین موش‎های صحرایی نر دیابتی نوع 2

عباس صالحی کیا؛ محمد پرستش

دوره 26، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 89-97

چکیده
  اهداف: ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ اثر 8هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی پروتئین–D سورفکتانت (SPD) موش‎های صحرایی پس از القاء دیابت توسط استرپتوزوتوسین- نیکوتین آمید بود.مواد و روش‏ها: در این مطالعه تجربی 48 ﺳﺮ موش صحرایی از ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن 48±200 ﮔﺮم ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در چهار ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل سالم، کنترل ...  بیشتر

اثر سالویجنین، فلاونوئید استخراج شده ازگیاه مریم گلی، بر برخی شاخص های دیابتی و کمیت های قلبی درموش صحرایی دیابتی نوع 1

حمید محمد صادقی؛ علیرضا وحیدی؛ محمدابراهیم رضوانی؛ منصور اسمعیلی دهج؛ علی علی آبادی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 281-289

چکیده
  زمینه و هدف:بخشی از اثر ضد دیابتی گیاهان داروئی به فلاوونوئید های موجود در آنها مرتبط است. از آنجاییکه فلاوونوئید های متفاوتی در گیاهان دیده شده است، اثر سالویجنین که یک فلاوونوئید موجود در این گیاه است را مورد بررسی قرار دادیم. مواد و روش ها:پس از عصاره گیری از گیاه با روش کروماتوگرافی ستونی سالویجنین استخراج گردید. با تزریق استرپتوزوتوسین ...  بیشتر

اثر استرس روانی مزمن کوتاه و میان مدت بر پارامترهای متابولیکی، هورمونی و رفتاری در موش های صحرایی نر

حسین شیروانی؛ فاطمه رستم خانی؛ حمیرا زردوز

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 819-828

چکیده
  زمینه و هدف: استرس به خصوص نوع روانی مزمن موضوع مهم جامعه مدرن ما است. در این راستا در مطالعه حاضر اثر استرس روانی مزمن بر پارامترهای متابولیکی، هورمونی و رفتاری بررسی شده است. مواد و روش ها: نوع مطالعه حاضر مداخله ای تجربی می باشد. حیوانات به گروه های کنترل و آزمایش و سپس هر گروه به دو زیر گروه 15 و 30 روزه (در هر زیرگروه 7 سر) تقسیم شدند. ...  بیشتر

اثر نیکوتین بر میزان انسولین، گلوکز،پروفایل لیپیدی و آنزیم‌های کبدی ALP، ALT و AST در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

علیرضا فتحی؛ سیدابراهیم حسینی؛ لیلا صیادی

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 263-270

چکیده
  زمینه و هدف: نیکوتین یکی از مواد مؤثر موجود در سیگار می‌باشد. نیکوتین برای مغز، سیستم های قلبی عروقی، تنفسی و بافت‌های مختلف بدن سمی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر نیکوتین بر آنزیم‌های آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP)، پروفایل لیپیدی، گلوکز و انسولین در موش‌های دیابتی شده انجام گرفت. ...  بیشتر

مقایسه اثرات شدّت‌های مختلف دویدن بر غلظت‌های پلاسمایی گلوکز و انسولین در افرادی با دو رده چاقی

آرزو تبریزی؛ مجید قلی پور

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 93-105

چکیده
  زمینه و هدف: با توجّه به رابطه بین چاقی و دیابت نوع دو و نبود اطّلاعات در خصوص ارزیابی واکنش‌های گلوکز و انسولین افراد چاق به شدّت‌های مختلف فعّالیّت ورزشی، تحقیق حاضر با طرح مقطعی اثرات فعّالیّت ورزشی متناوب با شدّت‌های مختلف را روی غلظت‌های گلوکز و انسولین در دانشجویان کم تحرّک مرد از دانشگاه صنعتی شریف با دو رده چاقی مورد آزمون ...  بیشتر

مقایسه اثرات حاد دو جلسه ورزش در آب با حجم های مختلف بر آدیپونکتین و مقاومت انسولینی در زنان دیابتی نوع دو

سید علیرضا حسینی کاخک؛ زهرا عطار نژاد؛ امیر حسین حقیقی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، ، صفحه 563-572

چکیده
  زمینه و هدف: آدیپونکتین آدیپوسایتوکینی است که در مقاومت به انسولین و دیابت نقش دارد. هدف تحقیق حاضر مقایسه اثرات دو جلسه متفاوت ورزش در آب بر آدیپونکتین و مقاومت انسولینی در زنان دیابتی نوع دو بود. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه تجربی با طرح تحقیق متقاطع هشت زن دیابتی نوع دو (سن 9/4 ±6/56 سال) به‌طور تصادفی در سه گروه کنترل، تمرین (یک) با حجم ...  بیشتر

بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با مقاومت انسولینی، فشار خون و عملکرد قلبی تنفسی در مردان کم‌تحرک

محمد سیداحمدی؛ اکبر پژهان؛ فتاح مرادی؛ سوران امینی اقدم

دوره 19، شماره 4 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 325-335

چکیده
  زمینه و هدف: آدیپونکتین یکی از آدیپوسایتوکین‌هایی است که می‌تواند شاخصی برای بیماری شریان کرونری بوده و به نظر می‌رسد که ویژگی‌های محافظتی متابولیکی و ضد التهابی داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با مقاومت انسولینی، فشار خون و عملکرد قلبی تنفسی در مردان کم‌تحرک ایران می‌باشد. مواد و روش‌ها: در یک ...  بیشتر

نقش گلوکز- انسولین- پتاسیم در درمان انفارکتوس حاد میوکارد: مقاله مروری

هدا عزیزی؛ فرحزاد جباری؛ محمود شبستری؛ مریم هاشمیان

دوره 19، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391، ، صفحه 206-216

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالا و مرگ‌ومیر بالای ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی باید به درمان آن توجه ویژه مبذول داشت. در حال حاضر درمان اصلی انفارکتوس میوکارد (MI) با بالارفتن قطعه ST، برقراری مجدد جریان خون از طریق حل لخته است. علاوه بر این درمان اساسی، عوامل فارماکولوژیک متعددی در طی سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این ...  بیشتر