آموزش بهداشت
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه اعتیاد به رسانه جمعی

فاطمه شیرازی؛ نوراله زاهدیان نصب؛ آزیتا جابری

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 163-176

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1554

چکیده
  زمینه و هدف: اعتیاد به رسانه‌های جمعی، یکی از آسیب‌های جدی در قرن اخیر است که ابزارهای متعددی برای سنجش آن طراحی و روان‌سنجی شده‌اند. با توجه به نقاط قوت و ضعف هرکدام از ابزارها، ابزاری موردنیاز است که با فرهنگ ایران هم‌خوانی داشته باشد تا در پژوهش‌های ایرانی به‌کار گرفته شود. از این رو در مطالعه حاضر، پرسش‌نامه ساهین، ترجمه و ...  بیشتر

هنجاریابی پرسش‌نامه‌ی اعتیاد به بازی‌های آنلاین

علی محمد نظری؛ سجاد امینی منش؛ علیرضا مرادی؛ ولی الله فرزاد

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 603-611

چکیده
  زمینه و هدف:اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای ازجمله مشکلات رایج در نوجوانان است. باتوجه به نیاز پژوهشگران و متخصصان بالینی به یک ابزار سنجش پایا و معتبر، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان­سنجی پرسش­نامه­ی اعتیاد به بازی‌های آنلاین انجام­شده­است. مواد و روش­ها:پژوهش حاضر ازنوع توصیفی است و به­روش تحلیل عاملی اکتشافی ...  بیشتر

طراحی و روان سنجی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی پرستاران

میثم سلیم آبادی؛ اسماعیل زارعی؛ مسعود مطلبی کاشانی؛ محمد صباحی بیدگلی؛ علی اصغر خواجه وندی؛ فاطمه هنرجو؛ ولی سرسنگی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 151-159

چکیده
  زمینه و هدف: شغل پرستاری یکی از گروه‌های شغلی مهم بیمارستانی است. پرستاران همواره در معرض آسیب‌های شغلی قرار دارند. جو ایمنی که با پرسشنامه کمّی سنجیده می‌شود فاکتور مهمی است که تصویر لحظه‌ای از وضعیّت ایمنی هر سازمانی را نشان می‌دهد. برای سنجش جو ایمنی احتیاج به پرسشنامه‌ معتبر است. هدف از انجام این مطالعه طراحی و روانسنجی پرسشنامه ...  بیشتر

روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست بیش پاسخ دهی حسی در کودکان با اختلال بیش فعالی-کمبود توجه

رقیه حاتمی؛ فاطمه بهنیا؛ ابراهیم پیشیاره؛ مهدی رصافیانی؛ مریم محمودی راد؛ مرجان فرضی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1073-1080

چکیده
  زمینه هدف: هدف از این مطالعه تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست بیش پاسخ دهی حسّی جهت ارزیابی کودکان با اختلال بیش فعّالی- کمبود توجه (ADHD) بود. مواد و روش ها: چک لیست بیش پاسخ دهی حسّی با اقتباس از پروتکل پروژه بین المللی ابزار کیفیّت زندگی (IQOLA)ترجمه شد. روایی ظاهری این چک لیست بر اساس نظر پنج نفر از صاحب نظران و ده نفر از والدین ...  بیشتر

خصوصیات روان سنجی پرسشنامه‌ی عوامل پیش‌بینی کنندگی پوسیدگی دندان در نوجوانان: برازش نظریه با روش تحلیل عامل

بهشته ملک افضلی؛ ابراهیم حاجی زاده؛ فضل الله احمدی؛ فضل الله غفرانی پور؛ آرزو فلاحی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 69-80

چکیده
  زمینه و هدف: کمبود ابزار قابل اعتماد و معتبر برای عوامل پیش بینی کننده پوسیدگی دندان در نوجوانان بر اساس مطالعه ی زمینه ای و نیز ارائه مدل های مناسب جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان در این زمینه مشهود است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و روان سنجی پرسشنامه ی عوامل پیش بینی کنندگی پوسیدگی دندان در نوجوانان با روش تحلیل عامل و ارائه مدل ها ی پیشگیری ...  بیشتر

بررسی روایی و پایایی آزمون مشاهده‌ی مستقیم مهارت‌های عملی(DOPS )در ارزیابی مهارت‌های بالینی دانشجویان مامایی دانشکده-ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ملیحه سرویه؛ حسین اکبری؛ فخرالسادات میرحسینی؛ حمیدرضا برادران؛ افسانه همتی؛ جلیل کوهپایه زاده

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 145-154

چکیده
  زمینه و هدف: مشاهده‌ی مستقیم مهارت‌های عملی، روشی برای ارزیابی عینی مهارت‌های عملی و دادن بازخورد در دانشجویان است. این مطالعه، با هدف بررسی روایی و پایایی آزمون مشاهده‌ی مستقیم مهارت‌های عملی در ارزیابی مهارت‌های بالینی دانشجویان مامایی انجام‌شده‌است. مواد و روش‌ها: در مطالعه‌ای از نوع توصیفی ـ تحلیلی،44 دانشجوی مامایی دوره‌ی ...  بیشتر

بررسی روایی و پایایی ابزار ارزیابی نقادانه چکیده مقالات اصیل پژوهشی توسط داوران دانشجو در کنگره‌های پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور

سیدمحمد فرشته نژاد؛ حمیدرضا برادران؛ مازیار مرادی لاکه

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 611-622

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه نکته‌ مهم در استفاده از نتایج پژوهش‌های ارائه شده در کنفرانس‌های علمی، توانمندی استفاده‌کنندگان شواهد در ارزیابی کیفیت یافته‌هاست. استفاده از چارچوب استاندارد ارزشیابی همچون چک‌لیست‌هابه‌عنوان ابزار اصلی در داوری همتایان محسوب می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی چک‌لیست طراحی شده برای ارزیابی ...  بیشتر

خصوصیات روان سنجی پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده در رابطه با مصرف دخانیات در نوجوانان پسر

ابراهیم حاجی زاده؛ علیرضا حیدرنیا؛ شمس الدین نیکنامی؛ محمود کریمی

دوره 19، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391، ، صفحه 190-197

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات زیادی در سراسر دنیا، از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده به‌عنوان یک تئوری مناسب در پیشگویی رفتار سیگار کشیدن حمایت کرده‌اند. با توجه به فقدان ابزار مناسب بر اساس این مدل برای توضیح مصرف سیگار در ایران، پژوهش حاضر با هدف طراحی و روان‌سنجی پرسشنامه تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده در رابطه با مصرف دخانیات در نوجوانان ...  بیشتر