بررسی اثربخشی شش هفته تمرین ذهن‌آگاهی بر غلظت کورتیزول بزاقی و عملکرد ورزشی تیراندازان

حسین صمدی؛ فاطمه‌سادات حسینی؛ رضا بیدکی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 724-731

چکیده
  اهداف در زمینه اثر مداخلات ذهن‌آگاهی بر پاسخ محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال (HPA) و عملکرد ورزشی ورزشکاران مطالعات اندکی صورت گرفته است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی شش هفته تمرین ذهن‌آگاهی بر غلظت کورتیزول بزاقی به عنوان شاخص روان‌شناختی معتبر در استرس رقابتی و عملکرد ورزشی تیراندازان است.روش بررسی تحقیق حاضر نیمه‌تجربی و با ...  بیشتر

اثر موسیقی بر ویژگی های خُلقی و دقت پرتاب بازیکنان بسکتبال

فهیمه کیوانلو؛ شهین جلالی؛ محسن کوشان؛ محمد سیداحمدی؛ محسن غفرانی؛ معصومه شجاعی؛ نعیمه طاهری

دوره 19، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391، ، صفحه 181-189

چکیده
  زمینه و هدف: تأثیرات روانی- فیزیولوژیکی موسیقی در دهه اخیر به یک حوزه جذاب پژوهشی ورزشی تبدیل شده است، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری موسیقی مهیج، آرام‌بخش و دلخواه بر ویژگی‌های خُلقی و دقت پرتاب ورزشکاران بسکتبالیست بود. مواد و روش ها: جامعه آماری این تحقیق نیمه تجربی را بازیکنان ماهر و نیمه ماهر تشکیل دادند. بدین منظور، 72 بسکتبالیست ...  بیشتر