پرستاری
بررسی رابطه فرسودگی شغلی و هوش معنوی در ماماهای شاغل در بیمارستان مبینی و مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار

زهرا زارع؛ معصومه شریف زاده؛ صدیقه رستاقی؛ مریم مازندرانی؛ علی مهری

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، ، صفحه 213-133

چکیده
  مقدمه: توجه به ماماها و سلامت جسم و روان آنها برای افزایش کیفیت خدمات و حفظ نیروی کار ضروری است.فرسودگی شغلی از عوامل موثر بر سلامت روان و عملکرد افراد می باشد. هدف این مطالعه بررسی میزان فرسودگی شغلی در ماماهای شاغل و ارتباط آن با هوش معنوی بود.روش کار: این مطالعه مقطعی در سال1396 برروی کلیه ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی ...  بیشتر

پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان بر اساس هوش معنوی

سمیه ضمیری؛ سکینه عزیزی؛ اقدس شاکری؛ زهرا حسن دوست؛ مژده محمددوست؛ حمیده یوسفی؛ علیرضا مسلم؛ آرش اکابری

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 196-203

چکیده
  زمینه و هدف: هوشمعنوی بیانگر مجموعه مهارت‌ها و توانایی‌های مختلف است که هر کدام به اشکال متفاوت در بافت‌های اجتماعی و تاریخی ظاهر می‌شوند. هوش معنوی ترکیبی از عناصر هوش و معنویت است؛ و خودکارآمدی باور فرد به توانایی‌هایش در حل مسائل و مقابله با مشکلات است. هدف مطالعه حاضر بررسی این است که آیا هوش معنوی قادر به ‌پیش بینی خودکارآمدی ...  بیشتر

بررسی رابطه هوش معنوی و فرسـودگی شغـلی کارکـنان بیـمارستان امام رضا (ع) مشهد

مسعود طاهری لاری؛ محمدرضا قمری؛ سیدسعید طباطبایی؛ مهدی نکوئی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 894-902

چکیده
  زمینه و هدف: کارکنان شاغل در بیمارستان ها و مراکز درمانی همواره در معرض مواجهه با شرایط پر استرس کاری هستند که سلامت جسمی ،روانی واجتماعی آنان را تهدید نموده و منجر به کاهش بهره وری سازمانی وایجاد هزینه های گزافی برای افراد، سازمان ها و کلّ جامعه می گردد. از آن جا که هوش معنوی در بالا بردن ظرفیّت تحمّل و مقابله با فشارها ی گوناگون، ...  بیشتر

عوامل پیش‌بین بهزیستی روان شناختی در دانشجویان

محمد شاکرمی؛ رضا داورنیا؛ کیانوش زهراکار

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، ، صفحه 468-481

چکیده
  زمینه و هدف: مفهوم بهزیستی روان شناختی حاکی از یک ساختار چندبعدی شامل نگرش‌های زندگی است و برای بررسی این که آیا شخص از پتانسیل، اهداف ، کیفیت روابط با دیگران و آن چه درباره زندگیش احساس می‌کند، آگاه است یا خیر، طراحی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی متغیرهای سرمایه‌روان شناختی، سرمایه‌اجتماعی، سخت رویی روان شناختی و هوش معنوی به ...  بیشتر

پیش بینی شادکامی دانشجویان بر اساس هوش معنوی

سمیه ضمیری نژاد؛ مریم پیلتن؛ مریم حق شناس؛ یاسر تبرائی؛ آرش اکابری

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 773-781

چکیده
  مقدمه: افراد می توانند با استفاده از هوش معنوی فعالیت ها و زندگی خود را در مسیری عمیق و معنادارتر هدایت کنند. به کارگیری الگوهای معنوی و دینی در زندگی روزمره می تواند موجب افزایش سازگاری و بهزیستی انسان شود. هدف مطالعه حاضر این است که آیا هوش معنوی قادر به پیش بینی شادکامی می باشد یا خیر. روش:این مطالعه مقطعی-تحلیلی روی دانشجویان دانشگاه ...  بیشتر

رابطه هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران

سعید واقعی؛ احمد آشوری؛ امیر رضا صالح مقدم؛ حسین کریمی مونقی؛ اکرم گازرانی؛ حسن غلامی

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، ، صفحه 132-139

چکیده
  زمینه و هدف: صلاحیت بالینی از ضرورت های مهم حرفه پرستاری بوده و اخیراً پرستاران در این زمینه مورد انتقاد زیادی قرار گرفته اند. به همین دلیل، یافتن مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر صلاحیت بالینی و ارتقاء آن همیشه مورد توجه نظام های آموزشی، بهداشتی و درمانی بوده است. هوش معنوی نیز به عنوان عامل مهم در کارآمدی و موفقیت پرستاران مورد توجه قرار گرفته ...  بیشتر