مقایسه تاثیر درمان فراشناختی و درمان دارویی در وسواس فکری

مریم جوانبخت؛ حسن عبداله زاده؛ فریبا عبداله زاده

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، ، صفحه 110-117

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به مطالعات اندک در زمینه وسواس های فکری و وجود درمان های غیردارویی، می توان درمان فراشناختی را به عنوان گزینه احتمالی مؤثر با اثرات بلندمدت تر معرفی کرد. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان دارویی بر روی مبتلایان به وسواس های فکری در اختلال وسواسی- اجباری می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع ...  بیشتر