مقایسه خصوصیات دوره باروری زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع II با افراد غیر دیابتی

سیدغلام رضا مرتضوی مقدم

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1384، ، صفحه 32-36

چکیده
  زمینه و هدف: با وجود تداخلات بین دیابت و دوره باروری و نیز قاعدگی در زنان مطالعاتی که افراد دیابتی و غیر دیابتی را در رابطه با این خصوصیات مقایسه نموده باشد. بسیار اندک است. در مطالعه حاضر مشخصات دوره های قاعدگی و دوران باروری در دو گروه افراد یائسه دیابتیک و غیر دیابتیک بررسی می شوند. روش بررسی: در سال 1379 به روش نمونه گیری خوشه ای از ...  بیشتر