بررسی تاثیر ترتیب نمونه گیری از آندوسرویکس و اگزوسرویکس بر نتایج پاپ اسمیر

کبری میرزاخانی

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1384، ، صفحه 36-41

چکیده
  زمینه و اهداف: سرطان رحم یکی از شایع ترین سرطان های جهان است که امروزه از پاپ اسمیر برای تشخیص اولیه آن استفاده می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر ترتیب نمونه گیری از آندوسرویکس و اگزوسرویکس بر نتایج پاپ اسمیر زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی امام رضا (ع) در مشهد انجام گردیده است. روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، تعداد ...  بیشتر