بررسی تاثیر غلظت هپارین در نمونه گیری خون بر نتایج گازهای خون شریانی

جواد ملک زاده

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1384، ، صفحه 14-19

چکیده
  زمینه و اهداف: اندازه گیری گازهای خون شریانی، بیشترین آزمایش انجام شده در بخش مراقبت های ویژه می باشد. محلول هپارین سدیم که بطور گسترده بعنوان ضد انعقاد در آنالیز گازهای خون مصرف می شود، در زمانی که حجم نمونه های خون در نمونه گیری متفاوت است غلظت های متفاوتی از هپارین در نمونه خون ایجاد می نماید که این تغییرات در غلظت، موجب تغییر نتایج ...  بیشتر