پرستاری
بررسی مقایسه ای اثر داروی هپارین به دو روش تزریق وریدی متناوب و انفوزیون مداوم با پمپ سرنگ، بر نتایج APTT وعوارض احتمالی در بیماران سندرم کرونری حاد

علی صانعی پور؛ مجتبی راد؛ یاسر تبرایی؛ مصطفی راد

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، ، صفحه 373-381

چکیده
  سابقه و هدف: بیماری ایسکمیک قلبی در اکثر مناطق جهان اولین علت مرگ زودرس به شمار می‌رود. یکی از درمانهای اصلی بیماران با سندرم کرونری حاد استفاده از داروهای ضد انعقاد می باشد. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر دو روش تزریق وریدی متناوب و انفوزیون مداوم بر APTT بیماران سندرم کرونری حاد می‌باشد.مواد و روش‌ها: کارآزمایی بالینی روی 60 نفر از بیماران ...  بیشتر

بررسی تاثیر غلظت هپارین در نمونه گیری خون بر نتایج گازهای خون شریانی

جواد ملک زاده

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1384، ، صفحه 14-19

چکیده
  زمینه و اهداف: اندازه گیری گازهای خون شریانی، بیشترین آزمایش انجام شده در بخش مراقبت های ویژه می باشد. محلول هپارین سدیم که بطور گسترده بعنوان ضد انعقاد در آنالیز گازهای خون مصرف می شود، در زمانی که حجم نمونه های خون در نمونه گیری متفاوت است غلظت های متفاوتی از هپارین در نمونه خون ایجاد می نماید که این تغییرات در غلظت، موجب تغییر نتایج ...  بیشتر