فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب بر شدت کمردرد در زنان نخست بارداری

پریسا صداقتی؛ حسن دانشمندی؛ مژگان اشتری؛ ابوطالب صارمی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، ، صفحه 279-286

چکیده
  مقدمه: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب بر کمردرد زنان نخست بارداری بود.روش شناسی: روش این تحقیق کوهورت آینده نگر بوده، آزمودنی های این تحقیق 62 زن نخست بارداری با دامنه سنی 28 تا 35 سال که در دوره سه ماهه دوم بارداری قرار داشتند، آزمودنی ها به طور در دسترس و هدفمند در گروه های آزمون (32 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسیم ...  بیشتر

مرور انتقادی تعیین اولویت‌های پژوهشی در حوزه‌های مرتبط با سلامت ایران

سارا آقابابا؛ بهزاد دماری

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 19-28

چکیده
  چکیده مقدمه: در سال‌های اخیر مطالعات تعیین اولویت‌های پژوهشی در موضوعات مختلف مورد اقبال پژوهشگران حوزه سلامت واقع شده است. هدف از پژوهش حاضر ارائه تصویری جامع از پژوهش‌های علمی منتشر شده در کشور به منظور سیاستگزاری‌های آتی بوده است. روش‌ها: اسناد منتشر شده با استفاده از کلیدواژه‌های مربوط به اولویت‌های پژوهشی در پایگاه‌های ...  بیشتر

بررسی نقش مؤلفه‌های سلامت اجتماعی در آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار، 1393

فرزانه کیوانلو؛ مرتضی بینش؛ حمید نهاردانی

دوره 23، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 438-443

چکیده
  اهداف این پژوهش با هدف سنجش مؤلفه‌های سلامت اجتماعی در اداره آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار در سال 1393 انجام شده است.مواد و روش ها جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار بوده که مجموعاً 150 نفر بودند. در این تحقیق حجم نمونه براساس نمونه­‌گیری به شیوه تصادفی ساده (طبق جدول مورگان 1970) 112 نفر تعیین ...  بیشتر

بررسی وضعیت سلامت ساکنان سرای سالمندان سبزوار درسال1393

معصومه گل ماهی؛ عارفه پورطالب؛ احسان صفاری؛ سمیه صالح آبادی؛ مرجان وجدانی؛ آرش شیردل؛ فاطمه اهتمام

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 300-307

چکیده
  زمینه و هدف: رشد روزافزون جمعیت سالمندی و افزایش نیازهای بهداشتی آنان در کشورهای درحال توسعه، امری انکارناپذیر است. ازطرفی محیط زندگی سالمندان، عاملی تأثیرگذار در سلامت آنان محسوب می‌شود. لذا این مطالعه با هدف «بررسی وضعیت سلامت ساکنان سرای سالمندان سبزواردرسال 1393» انجام شد. موادّ و روش ها: در این مطالعه‌ی توصیفی ـ مقطعی، 171 نفر ...  بیشتر

استفاده از مدل ارزیابی جامعه برای شناسایی مشکلات بهداشت خانواده

خالد رحمانی؛ کوروش هلاکویی نائینی؛ قباد مرادی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1035-1044

چکیده
  زمینه وهدف: شناسایی مشکلات واولویت بندی آنها درزمینه مسائل بهداشتی جامعه از مهمترین گام هایارائه خدمات می باشد. این مطالعه باهدف شناسایی مشکلات،اولویت بندی و عوامل مرتبط بااولویت دارترین مشکل درشهرستان دیواندرهاستان کردستان طراحی و اجرا شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر بر اساس مدل ارزیابی جامعه کارولینای شمالی آمریکا که شامل 8 گام ...  بیشتر

برآورد کشش قیمتی و بررسی عوامل مؤثّر برتقاضا برای بیمه های تکمیلی سلامت: مطالعه موردی کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

محسن بارونی؛ پریسا مهدی زاده؛ باقر پهلوان زاده؛ نورالدین دوپیکر؛ ستار رضایی؛ علی اکبر ساری

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 778-785

چکیده
  زمینه و هدف: گسترش بیمه تکمیلی درمان و افزایش سطح پوشش بیمه‌ای منجر به افزایش سطح سلامت جامعه و کمک به ارایه خدمات بیشتر می شود. هدف این مطالعه برآورد کشش قیمتی تقاضا برای بیمه تکمیلی سلامت و بررسی عوامل مؤثّر بر این تقاضا در بین اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 می باشد. مواد و روش ها : پژوهش ...  بیشتر

بررسی شیوع علایم بیماری ساختمان در کارکنان ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ 1390 (گزارش کوتاه)

اکبر احمدی آسور؛ یاسر تبرائی؛ احمد اله آبادی

دوره 19، شماره 4 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 390-394

چکیده
  زمینه و هدف: بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری ساختمان از محیط‌های بسته نشأت می‌گیرند. هدف این مطالعه، بررسی میزان شیوع علایم بیماری ساختمان در کارکنان بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشد . مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه کارکنان ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از پاییز 89 به‌مدت یک‌سال از نظر علایم ...  بیشتر

بررسی عوامل تنش زای دوران بارداری

محبوبه فیروزی؛ پروین سالاری؛ علی صاحبی

دوره 12، شماره 3 ، مهر و آبان 1384، ، صفحه 34-40

چکیده
  زمینه و هدف: حاملگی رویدادی بالقوه تنش زاست که می تواند موجب بروز یا تشدید عوارضی چون تهوع، بی خوابی، زایمان زودرس، پره اکلامپسی و غیره شود. به دلیل ویژگی های خاص کشورهای در حال توسعه و ضعف اطلاعاتی در این زمینه، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل تنش زای دوران بارداری انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. برای ...  بیشتر