روانشناسی و روانپزشکی
نقش افسردگی و خودکارآمدی در پیش بینی سبکهای تصمیم گیری نوجوانان

خدیجه فولادوند

دوره 26، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1398، ، صفحه 727-737

چکیده
  زمینه و هدف: اگرچه مطالعات رابطه بین افسردگی و خودکارآمدی با تصمیم گیری را مورد بررسی قرار داده‌اند، اما نقش این عوامل در انتخاب نوع سبکهای تصمیم گیری مورد توجه قرار نگرفته است. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش افسردگی و خودکارآمدی در پیش‌بینی سبکهای تصمیم گیری در نوجوانان بود.روش کار: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
بررسی شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار( مطالعه توصیفی - مقطعی)

مهناز ترخاصی؛ سمیه طزری؛ سحر اقبالی؛ علی حسین زاده؛ صدیقه رستاقی؛ حسن ناعمی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، ، صفحه 287-296

چکیده
  زمینه و هدف: آلودگی به شپش سر توزیع جهانی دارد و به عنوان یک مشکل مهم بهداشتی نه تنها در جوامع فقیر بلکه در کشورهای پیشرفته و صنعتی نیز مطرح می باشد و هدف از انجام این پژوهش تعیین شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار در بود.مواد و روش ها : این مطالعه از نوع توصیفی و در قالب مطالعات مقطعی بود که در سال 95-94 انجام شد. جامعه ی هدف، کلیه ...  بیشتر

آموزش بهداشت
بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رفتار تغذیه ای دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر چابهار

عایشه امینی؛ شمس الدین نیکنامی؛ عطا بهمنی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 127-133

چکیده
  چکیده: زمینه و هدف: بر طبق آمار ، جمعیت نوجوانان1/28 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در کشور ما 15درصد کودکان زیر 5 سال دچار کوتاه قدی تغذیه ای می باشند. با توجه به اهمیت تغذیه در دوران نوجوانی و همچنین نقش آموزش بهداشت در ارائه آموزش های موثر جهت ایجاد عادات تغذیه ای مناسب پژوهشگران تصمیم گرفتند پژوهشی با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی ...  بیشتر

بررسی وضعیت سلامت عمومی در دانش‌آموزان دختر شهر قم در دوران بلوغ و عوامل مرتبط با آن درسال 1391

زهرا دشتی؛ طاهره رمضانی؛ شهرام ارسنگ؛ سیامک محبی

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 334-341

چکیده
  زمینه و هدف: مسائل دوران بلوغ و چگونگی گذر از این دوران حائز اهمیت بوده و توجه به سلامت دختران در دوران بلوغ از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. چرا که این گروه، افزون بر گذر از دوران حساس بلوغ، از لحاظ جنسیت خود و مسؤولیت مورد انتظار جامعه دارای شرایط ویژه ای می باشند. لذا سلامت عمومی این قشر از جامعه همواره مورد نظر محققان بوده است. ...  بیشتر

تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان

سیامک محبی؛ یاسر تبرائی؛ غلامرضا شریفی راد؛ محمد مطلبی؛ مرضیه شاه سیاه

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، ، صفحه 82-90

چکیده
  زمینه و هدف: اگر چه مقدار کم اضطراب منبع برانگیزاننده برای بهبود عملکرد تحصیلی می باشد اما میزان زیاد آن موجب اختلال در تمرکز، دقت، به یادسپاری و یادآوری و در نهایت اُفت تحصیلی می شود. لذا از آن جا که اضطراب تحصیلی به عنوان یک مشکل آموزشی همچنان سالانه میلیون ها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد، این مطالعه با ...  بیشتر