میزان پذیرش ها و روزهای اقامت غیر مقتضی بیماران در بیمارستان های شهر سبزوار

کاظم مسکنی؛ آرش اکابری؛ فاطمه شهابی پور؛ محمدعلی یعقوبی فر

دوره 18، شماره 3 ، مهر و آبان 1390، ، صفحه 224-232

چکیده
  زمینه و هدف: پذیرش و اقامت غیرمقتضی به عنوان یکی از ضعف های نظام بهداشت و درمان و از معیارهای ارزشیابی عملکرد بیمارستانی، تعیین کارآیی و اثربخشی تخت های بیمارستانی حتی در کشورهای پیشرفته می باشد. اقامت غیرمقتضی بیمار علاوه بر افزایش هزینه، وی را در معرض عفونت بیمارستانی نیز قرار می دهد. هدف از این پژوهش بررسی پذیرش و اقامت غیرمقتضی ...  بیشتر