بررسی ارتباط و ارزش تشخیصیFSH ادرار و FSH سرم در خانم های یائسه و غیر یائسه

فرشاد نقش وار؛ سپیده پیوندی؛ علیرضا خلیلیان؛ ژیلا ترابی زاده؛ سعیده صباغ سجادیه

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، ، صفحه 27-32

چکیده
  زمینه و هدف: FSH (هورمون محرک فولیکولی) هورمون گلیکوپپتیدی مترشحه از هیپوفیز قدامی است که با عملکرد تخمدان در ارتباط می باشد. به دلیل ترشح دوره ای این هورمون در طول یک شبانه روز و در طول یک سیکل ماهیانه، جهت اندازه گیری آن از نمونه های متوالی سرم استفاده می شود. در این مطالعه با توجه به اثر کلیه در دفع تدریجی این هورمون، از نمونه ادرار صبحگاهی ...  بیشتر