مقایسه درک بیماران قلبی و پرستاران از عوامل استرس زای بیماری و بیمارستان

کاظم مسکنی؛ مهدی جعفرزاده فخار

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، ، صفحه 122-126

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات اخیر نشان داده است که عوامل استرس زا در بیماران قلبی می تواند مربوط به بیماری یا محیط بیمارستان باشد که به وسیله پرستاران، قابل درک است. از طرفی به نظر می رسد که پرستاران در مواجهه با عوامل استرس زا با توجه به درک خود اقدام می نمایند. این مطالعه به منظور مقایسه درک بیماران قلبی و پرستاران از عوامل استرس زای بیماری ...  بیشتر

تجارب دانشجویان پرستاری از آموزش بالینی اثربخش

حیدرعلی عابدی؛ موسی علوی

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، ، صفحه 127-133

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه اهمیت آموزش دانشجویان پرستاری در آماده کردن آنان برای انتقال به نقش حرفه ای خود به طور وسیعی شناخته شده و در این راستا بیش از پیش، بر اثربخشی آموزش بالینی با محوریت دانشجویان پرستاری تأکید شده است. برنامه ریزی موفقیت آمیز برای برآوردن ضروریات و اصلاح نواقص مربوط به آموزش بالینی، مستلزم کسب شناخت عمیق نسبت به تجارب ...  بیشتر