بررسی تأثیر یوبیکوینون بر میزان مالون دی‌آلدئید فولیکول‌های پره‌آنترال موش سوری در کشت آزمایشگاهی

رویا هدایتی‌کشکا؛ سعید زواره؛ تقی لشکربلوکی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 590-599

چکیده
  اهداف استرس اکسیداتیو در کشت آزمایشگاهی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر یوبیکوینون به‌عنوان آنتی‌اکسیدانتی قوی بر پراکسیداسیون لیپیدی و نرخ تکوین فولیکول‌های پره‌آنترال موش سوری در شرایط کشت آزمایشگاهی است.مواد و روش ها در این پژوهش فولیکول‌های پره‌آنترال از تخمدان موش‌های 14 تا 16 روزه به روش مکانیکی ...  بیشتر