رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران

حسن باقری نیا؛ محمد یمینی؛ اسحاق ایلدرآبادی؛ فهیمه باقری نیا

دوره 22، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 1063-1070

چکیده
  زمینه و هدف:پرستاران با استرسهای مختلف شغلی روبرو هستند که به دلیل ویژگیهای شخصیتی متفاوتی که دارند بصورت گوناگونی با استرس برخورد می کنند و سلامت روان آنها تحت تاثیر ویژگیهای شخصیتی قرار می گیرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران می باشد. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی با ...  بیشتر