بررسی شیوع اختلالات عملکرد جنسی زنان در ایران: مرور ساختاریافته و متاآنالیز

مهدی رنجبران؛ مینا چیذری؛ پگاه مطوری پور

دوره 22، ویژه نامه ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 1117-1125

چکیده
  زمینه و هدف: اختلال عملکرد جنسی در زنان بسیار شایع بوده و یکی از عوامل طلاق و پاشیدگی بنیان خانواده ها می­باشد. هدف این مطالعه تعیین شیوع انواع اختلالات عملکرد جنسی در ایران بر اساس یک مطالعه متاآنالیز می­باشد. مواد و روش­ها: در این مطالعه متاآنالیز بانک­های اطلاعاتی PubMed، ISIWebofKnowledg،ScienceDirect، Scopus،GoogleScholar، همچنین بانک­های اطلاعاتی ...  بیشتر