فیزیولوژی و فارماکولوژی
تاثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر

محسن دهباشی؛ امیر رشیدلمیر؛ زهرا موسوی؛ سیدرضا عطار زاده حسینی؛ مهدیه زعیمی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، ، صفحه 231-239

چکیده
  زمینه و هدف : بهره گیری از مشتقات استروئیدی به یکی از معضلات جامعه ورزش تبدیل شده است ،‌لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تزریق استروئید تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیم رخ آنزیم های کبدی موش های صحرائی نر می باشد.روش تحقیق : تحقیق حاضر از نوع تجربی بوده و در برگیرنده 35 سر موش صحرائی نر نژاد ویستار (سن ده هفته و وزن ...  بیشتر

اثرات ناشی از سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران

امیر رشیدلمیر؛ محسن دهباشی؛ بهاره کتابدار

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 6-13

چکیده
  زمینه و هدف: استروئیدهای آنابولیک طی نیم قرن اخیر به واسطه ی تاثیرات متعدد روی عملکرد و کارایی ورزشکاران مورد توجه قرار گرفته اند. ‌لذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثرات ناشی از سوء مصرف استروئید های آنابولیک در حین مصرف  و پس از  ترک مصرف آن ها  بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران رشته ی پرورش اندام می باشد. موادّ ...  بیشتر