بررسی شیوع دیابت بارداری و علت‌های مرتبط با آن درزنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهریزد درسال1391

محمود وکیلی؛ سجاد رحیمی پردنجانی؛ نرگس علیپور؛ مسلم طاهری؛ نجیب اله بااراده؛ علی اصغر هاشمی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1214-1224

چکیده
  مقدمه و هدف: دیابت بارداری، شایع­ترین اختلال متابولیک دوران بارداری است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع دیابت بارداری و علت­های مرتبط با آن در زنان باردار شهر یزد انجام­شد. مواد و روش­ها: این مطالعه­ی توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می­باشد که درطی آن از میان زنان بارداری که از فروردین تا مهرسال1391 به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر ...  بیشتر