حذف کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولایت سمنان

سهند جرفی؛ نعمت‌اله جعفرزاده حقیقی‌فرد؛ محمدجواد احمدی؛ نرجس شاحیدر؛ حکیمه پورحسینی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 55-62

چکیده
  اهداف کروم شش ظرفیتی یکی از فلزات سنگین دارای سمیت بهداشتی و محیط‌زیستی است که از طریق فاضلاب‌های صنعتی وارد منابع پذیرندة آبی می‌شود. هدف از پژوهش فعلی تعیین کارایی زئولیت کلینوپتیلولایت تهیه‌شده از معادن واقع در جنوب شرق سمنان در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول آبی سنتتیک بود. مواد و روش‌هاپس از اصلاح زئولیت به روش شیمیایی، متغیرهای ...  بیشتر

بررسی کارایی منعقدکننده پلی‌فریک سولفات در حذف کروم شش‌ظرفیتی و کادمیوم دوظرفیتی از محلول های آبی

افشین تکدستان؛ مهدی ژولانژاد؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهرنوش ابطحی؛ سهند جرفی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 698-705

چکیده
  اهداف کروم و کادمیوم ازجمله فلزات سنگین با اثر سوء بهداشتی و زیست‌محیطی هستند که از طریق جریان‌های زائد وارد محیط می‌شوند. به دلیل حلال‌بودن فلزات سنگین در محیط‌های آبی این فلزات به سهولت توسط ارگانیسم‌های زنده جذب می‌شوند و با ورود به زنجیره غذایی در بدن انسان‌ها تجمع زیستی می‌یابند. هدف از این مطالعه تعیین کارایی منعقدکننده ...  بیشتر