بررسی تأثیر یوبیکوینون بر میزان مالون دی‌آلدئید فولیکول‌های پره‌آنترال موش سوری در کشت آزمایشگاهی

رویا هدایتی‌کشکا؛ سعید زواره؛ تقی لشکربلوکی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 590-599

چکیده
  اهداف استرس اکسیداتیو در کشت آزمایشگاهی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر یوبیکوینون به‌عنوان آنتی‌اکسیدانتی قوی بر پراکسیداسیون لیپیدی و نرخ تکوین فولیکول‌های پره‌آنترال موش سوری در شرایط کشت آزمایشگاهی است.مواد و روش ها در این پژوهش فولیکول‌های پره‌آنترال از تخمدان موش‌های 14 تا 16 روزه به روش مکانیکی ...  بیشتر

بررسی اثر کیندلینگ پنتیلین‌تترازول و غیرفعالسازی هیپوتالاموس جانبی بر روند کیندلینگ و جمعیت نورونی هیپوکامپ

نصیبه اکبری؛ محمود اله دادی سلمانی؛ تقی لشکربلوکی؛ مهدی گودرزوند

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 66-74

چکیده
  زمینه و هدف:صرع یک اختلال عصبی ناشی از تغییرات سیناپسی است که منجر به افزایش تحریک­پذیری و تغییرات ساختاری بافت مغزی می­گردد. کیندلینگ یک مدل حیوانی صرع است که طی تحریک های مکرر الکتریکی یا شیمیایی زیرآستانه­ای منجر به تغییرات سیناپسی و مداری در مغز می شود. هیپوتالاموس جانبی به عنوان کانون اصلی نورون های اورکسینرژیک در خواب و ...  بیشتر