هنجاریابی پرسش‌نامه‌ی اعتیاد به بازی‌های آنلاین

علی محمد نظری؛ سجاد امینی منش؛ علیرضا مرادی؛ ولی الله فرزاد

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 603-611

چکیده
  زمینه و هدف:اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای ازجمله مشکلات رایج در نوجوانان است. باتوجه به نیاز پژوهشگران و متخصصان بالینی به یک ابزار سنجش پایا و معتبر، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان­سنجی پرسش­نامه­ی اعتیاد به بازی‌های آنلاین انجام­شده­است. مواد و روش­ها:پژوهش حاضر ازنوع توصیفی است و به­روش تحلیل عاملی اکتشافی ...  بیشتر