حذف بیس فنل A از محیط‌های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی چندجداره

محمدتقی صمدی؛ رضا شکوهی؛ سمانه شانه‌ساز

دوره 23، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 406-415

چکیده
  اهداف ترکیبات مختل­‌کننده­ غدد درون­‌ریز گروهی از آلاینده­‌های خطرناک و پیچیده­ شناخته‌شده در فاضلاب و منابع آبی محسوب می­‌شود. بیس فنل A یکی از این ترکیبات است که می­‌تواند مشکلات زیست­‌محیطی و بهداشتی جبران­‌ناپذیری را ایجاد کند.مواد و روش ها در این مطالعه حذف بیس فنل A با استفاده از نانولوله­‌های کربنی چندجداره ...  بیشتر

بررسی تأثیر اشعه‌ی فرابنفش توأم با نانوذرات آهن به‌منظور فعال‌سازی پریودات در حذف اسید هیومیک از منابع آبی

عبدالمطلب صیدمحمدی؛ قربان عسگری؛ محمدتقی صمدی؛ علی پورمحمدی؛ علی فرامرزی گوهر

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 571-580

چکیده
  زمینه و هدف: ترکیبات هیومیکی ازجمله مواد پلی الکترولیت آلی هستند که از جنبه­های مختلف بر عملکرد فرایند تصفیه­ی آب تاثیر می­گذارند.در مطالعه­ی حاضر از UV/IO4- به­عنوان یک فرایند نوین اکسیداسیون پیشرفته به­منظور حذف اسیدهیومیک استفاده­گردید. مواد و روشها: در این پژوهش از یک راکتور ناپیوسته در مقیاس آزمایشگاهی استفاده­گردید. ...  بیشتر

مقایسه کارآیی خاک رس اصلاح شده و خاک مارن آهکی جهت جذب فلوراید از محیط‌های آبی

محمدتقی صمدی؛ منیره طرلانی آذر؛ حلیمه الماسی؛ سمانه شانه ساز؛ رؤیا هراتی

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 699-707

چکیده
  زمینه و هدف: غلظتفلورایدآبآشامیدنییکیازپارامترهایمؤثّردرسلامتاست.بیش‌ترفلورایدموردنیازبدنازطریقآبآشامیدنیتأمینمی­شود. درغلظت­هایبالایکترکیببسیار سمّیوخطرناکبرایسلامتیانساناست. دراینمطالعهکارآییخاک رس اصلاح شده و خاک مارن آهکیدر جذب فلورایدازمحیط‌هایآبیمورد بررسیقرارگرفتهاست. موادّ و روش‌ها: این مطالعه تجربی، در ...  بیشتر