بررسی پایداری زیرواحدهای نوترکیب و تغییریافته کالپروتکتین

فاطمه نعمتی نیکو؛ کوروش گودرزوند چگینی؛ نعمت اله غیبی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 419-426

چکیده
  زمینه و هدف: کالپروتکتین یک فاکتور دخیل در ایمنی ذاتی است و همراه با دو زیرواحد خود، S100A8 و S100A9 در فرآیندهای التهابی و تومورزایی شرکت می کند. این مطالعه به منظور بررسی پایداری دمایی زیرواحدهای طبیعی و تغییریافته کالپروتکتین نوترکیب در حضور لیگاند کلسیم انجام شد. مواد و روش ها: زیر واحدهای نوترکیب S100A8 و S100A9 در دو شکل طبیعی و تغییر یافته ...  بیشتر

بررسی تأثیر جنس و نژاد در تأثیر محرومیت غذایی بر رفتار درد در آزمون فرمالین در موش صحرایی

بقیه اله صالحی؛ حسن اژدری زرمهری؛ محمد صوفی آبادی؛ الهه ارمی؛ نعمت اله غیبی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 338-346

چکیده
  زمینه و هدف: به خوبی شناخته شده است که تفاوت‌های جنسی و نژادی در حساسیت به درد، درک درد، پاسخ به داروهای ضد دردی و در شیوع دردهای مزمن دارای نقش می‌‌باشند. در این تحقیق تفاوت‌های جنسی و نژادی در تاثیر محرومیت غذایی بر رفتارهای دردی ناشی از آزمون فرمالین در موش صحرایی مطالعه شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه تجربی در دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر