تهیه میکروزوم و اندازه‌گیری پروتیین آن در نمونه‌های کبد انسانی

امیر حیدری؛ تهمینه پیروی؛ اعظم اکبری؛ رحیم محمودلو

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 232-237

چکیده
  زمینه و هدف: آنزیم‌های سیتوکرومی نقش بسیار مهمی در متابولیسم دارو‌ها دارند. بیش از 96 درصد این آنزیم‌ها در کبد وجود دارند. لذا، اندازه‌گیریپروتیینمیکرزوم‌هاجهت مشخص نمودن توانایی کبددرمتابولیسم داروها و تعیین پارامترهای فارماکوکینتیک مؤثّر خواهد بود. در این مطالعه بعد از تهیه میکروزوم، میزان پروتیین آنها در نمونه‌های کبدی انسان ...  بیشتر