پاسخ سیستم دفاعی آنتی اکسیدان کبد به اثرات ویتامین های C و E در کاهش سمیت دیازینون در موش صحرایی

مریم صالحی؛ مهوش جعفری؛ علیرضا عسگری

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1081-1089

چکیده
  زمینه و هدف: دیازینون یکی از مهم ترین ارگانوفسفره هایی است که به طور وسیع در کشاورزی استفاده می شود. ویتامین های Eو C به عنوان آنتی اکسیدان های بالقوه، سلول ها را از استرس اکسیداتیو محافظت می کنند. هدف از این مطالعه بررسی نقش ویتامین های EوC درکاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در کبد موش صحرایی است. مواد و روش ها: در مطالعه تجربی ...  بیشتر