بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی با رضایت زناشویی زوجین شهر قم

اکرم صدیقی؛ احمد معصومی؛ مرضیه شاه سیاه

دوره 22، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 965-971

چکیده
  زمینه و هدف: رضایت زناشویی شامل ارتباط مثبت با خانواده همسر، پویایی مثبت در خانواده اصلی، عزت نفس و همگنی مذهبی زوجین می باشد. مذهب از مؤثّرترین تکیه گاه های روانی به شمار می رود که قادر است معنای زندگی را در لحظه لحظه های عمر فراهم کند. هدف اصلی این پژوهش رابطه بین جهت گیری مذهبی با رضایت زناشویی زوجین شهر قم بوده است. مواد و روش ها: این ...  بیشتر

بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

شعبانعلی خان صنمی؛ زهرا عابدینی؛ مرضیه شاه سیاه؛ زهرا طاهری خرامه

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 282-288

چکیده
  زمینه و هدف: بهبود کیفیّت زندگی از اوّلویّت‌های بهداشتی در قشرهای کارآمد و فعّال می باشد. شناخت عوامل مؤثّر در آن در سال های اخیر مورد توجّه قرارگرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط جهت گیری مذهبی و کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی (همبستگی) بود. 98 دانشجوی ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش گروهی زوجین به شیوه مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری برافزایش سازگاری زوجین

بهناز عابدی؛ سحر خانجانی وشکی؛ شهناز صفربیگی؛ منصوره زارعان؛ مرضیه شاه سیاه

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1055-1063

چکیده
  زمینه و هدف: رضایت و سازگاری زناشویی یکی از گسترده ترین مفاهیم برای تعیین و نشان دادن میزان شادی و میزان پایداری رابطه زن و شوهر است. سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تأثیر می گذارد. درمان های شناختی – رفتاری در کار با زوج ها، با هدف افزایش تقویت کننده ها و تبادل مثبت، آموزش مهارت های ارتباط، حلّ مشکل ...  بیشتر

تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان

سیامک محبی؛ یاسر تبرائی؛ غلامرضا شریفی راد؛ محمد مطلبی؛ مرضیه شاه سیاه

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، ، صفحه 82-90

چکیده
  زمینه و هدف: اگر چه مقدار کم اضطراب منبع برانگیزاننده برای بهبود عملکرد تحصیلی می باشد اما میزان زیاد آن موجب اختلال در تمرکز، دقت، به یادسپاری و یادآوری و در نهایت اُفت تحصیلی می شود. لذا از آن جا که اضطراب تحصیلی به عنوان یک مشکل آموزشی همچنان سالانه میلیون ها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد، این مطالعه با ...  بیشتر