برآورد کشش قیمتی و بررسی عوامل مؤثّر برتقاضا برای بیمه های تکمیلی سلامت: مطالعه موردی کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

محسن بارونی؛ پریسا مهدی زاده؛ باقر پهلوان زاده؛ نورالدین دوپیکر؛ ستار رضایی؛ علی اکبر ساری

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 778-785

چکیده
  زمینه و هدف: گسترش بیمه تکمیلی درمان و افزایش سطح پوشش بیمه‌ای منجر به افزایش سطح سلامت جامعه و کمک به ارایه خدمات بیشتر می شود. هدف این مطالعه برآورد کشش قیمتی تقاضا برای بیمه تکمیلی سلامت و بررسی عوامل مؤثّر بر این تقاضا در بین اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 می باشد. مواد و روش ها : پژوهش ...  بیشتر