تاثیر 8 هفته فعالیّت بدنی منتخب بر تعادل ایستا و توان هوازی بیماران زن دیابتی نوع 2

مریم فخاری؛ لیلی مهدیه

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 629-636

چکیده
  زمینه و هدف : دیابت، اختلال متابولیک مزمنی است که درنهایت، منجر به تحمیل عوارضی از جمله عوارض عصبی که باعث کاهش حس عمقی و تعادل و عوارض قلبی- عروقی می‌شود. فعالیت جسمانی در برنامه‌ی روزانه بسیارحایز اهمّیّت بوده و موجب بهبود حساسیّت به انسولین می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فعالیت بدنی منتخب بر تعادل و توان هوازی بیماران زن ...  بیشتر