محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش آزمایشگاه بالینی بیمارستان شفا شهر کرمان براساس روش هزینه یابی برمبنای فعالیت در سال 1390

محمدحسین مهرالحسنی؛ محمدرضا حیدری؛ زهرا رحیمی؛ مژگان امامی

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 587-595

چکیده
  زمینه و هدف: هزینه یابی مبتنی بر فعالیت یکی از روش های اصلی برای بودجه ریزی عملیاتی است که زمینه مدیریت و کنترل هزینه را نیز برای مدیران ایجاد می نماید. پژوهش حاضر به منظور محاسبه بهای تمام شده خدمات آزمایشگاهی بیمارستان شفا کرمان با استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه با تعرفه خدمات انجام شده است. مواد و روش ها: این ...  بیشتر