ارزش پیش اگهی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین-6 و پیامد بالینی در بیماران با آسیب سر شدید

زهرا صانعی؛ ماریه حسین پور؛ احسان کاظم نژاد لیلی؛ انوش دهنادی مقدم؛ شاهرخ یوسف زاده چابک؛ زهرا محتشم امیری

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، ، صفحه 485-491

چکیده
  زمینه و هدف: صدمه ناشی از آسیب ترومایی مغز (TBI) به میزان آسیب های اولیه و ثانویه بستگی دارد، آسیب های ثانویه سبب القای التهاب سیستم عصبی با واسطه آزادسازی سیتوکین های پیش و ضدالتهابی و کموکین ها می شوند. اندازه گیری سطح سرمی اینترلوکین-6 به عنوان یک سیتوکین پیش التهابی در پیش بینی پیامد بیماران ترومایی با آسیب سرمی تواند مفید باشد. مواد ...  بیشتر